Bắt Đầu với Javascript (P7)

Phần này mô tả các toán tử của JavaScript, bao gồm assignment, comparison, arithmetic, bitwise, logical, string, ternary và nhiều hơn nữa.

JavaScript có các loại toán tử sau đây. Phần này mô tả các toán tử và chứa thông tin về sự ưu tiên của toán tử.

 • Assignment operators
 • Comparison operators
 • Arithmetic operators
 • Bitwise operators
 • Logical operators
 • String operators
 • Conditional (ternary) operator
 • Comma operator
 • Unary operators
 • Relational operator

JavaScript có cả toán tử binary và unary, và một toán tử bậc ba đặc biệt, toán tử điều kiện. Một toán tử nhị phân yêu cầu hai toán hạng, một toán tử trước operator và một toán tử sau operator:

operand1 operator operand2

Ví dụ: 3 + 4 hoặc x * y.

Một toán tử unary yêu cầu một toán hạng đơn, trước hoặc sau operator:

operator operand

hoặc

operand operator

Ví dụ: x++ hoặc ++x

1. Assignment operators

Assignment operators – toán tử gán gán một giá trị cho toán hạng trái của nó dựa trên giá trị của toán hạng bên phải. Toán tử gán đơn giản bằng (=), nó chỉ định giá trị của toán hạng bên phải cho toán hạng trái của nó. Đó là, x = y gán giá trị của y cho x.

Ngoài ra còn có các toán tử gán phức hợp được viết tắt cho các hoạt động được liệt kê trong bảng sau:

Toán tử gán phức hợp:

NameShorthand operatorMeaning
Assignmentx = yx = y
Addition assignmentx += yx = x + y
Subtraction assignmentx -= yx = x – y
Multiplication assignmentx *= yx = x * y
Division assignmentx /= yx = x / y
Remainder assignmentx %= yx = x % y
Exponentiation assignmentx **= yx = x ** y
Left shift assignmentx <<= yx = x << y
Right shift assignmentx >>= yx = x >> y
Unsigned right shift assignmentx >>>= yx = x >>> y
Bitwise AND assignmentx &= yx = x & y
Bitwise XOR assignmentx ^= yx = x ^ y
Bitwise OR assignmentx= y

Destructuring

Đối với phép gán phức tạp hơn, cú pháp gán destructuring là một biểu thức JavaScript mà làm cho nó có thể để trích xuất dữ liệu từ mảng hoặc đối tượng sử dụng một cú pháp phản ánh việc xây dựng các mảng và đối tượng literals.

var foo = ['one', 'two', 'three'];

// without destructuring
var one  = foo[0];
var two  = foo[1];
var three = foo[2];

// with destructuring
var [one, two, three] = foo;

2. Comparison operators

Một toán tử so sánh sẽ so sánh các toán hạng của nó và trả về giá trị logic dựa trên việc so sánh là đúng hay không. Các toán hạng có thể là số, chuỗi, logical, hoặc các giá trị đối tượng. Các chuỗi được so sánh dựa trên tiêu chuẩn lexicography ordering, sử dụng các giá trị Unicode. Trong hầu hết các trường hợp, nếu hai toán hạng không cùng kiểu, JavaScript sẽ cố gắng chuyển đổi chúng thành một loại thích hợp để so sánh. Hành vi này thường kết quả trong việc so sánh các toán hạng về số lượng. Ngoại lệ duy nhất đối với chuyển đổi kiểu trong các so sánh liên quan đến các toán tử === và !==, thực hiện các so sánh nghiêm ngặt và bất bình đẳng. Các toán tử này không cố gắng chuyển đổi các toán hạng thành các kiểu tương thích trước khi kiểm tra sự bình đẳng. Bảng dưới đây mô tả các toán tử so sánh cho đoạn code sau:

var var1 = 3;
var var2 = 4;

Comparison operators

Operator Description Examples returning true

OperatorDescriptionExamples returning true
Equal (==)trả về true nếu toán hạng là bằng nhau.3 == var1 hoặc “3” == var1 hoặc 3 == ‘3’
Not equal (!=)trả về true nếu toán hạng là không bằng nhau.var1 != 4 hoặc var2 != “3”
Strict equal (===)trả về true nếu toán hạng là bằng nhau và cùng kiểu.3 === var1
Strict not equal (!==)trả về true nếu toán hạng cùng kiểu nhưng khác giá trị, hoặc là khác kiểu.var1 !== “3” hoặc 3 !== ‘3’
Greater than (>)trả về true nếu toán hạng bên trái là lớn hơn toán hạng bên phải.var2 > var1 hoặc “12” > 2
Greater than or equal (>=)trả về true nếu toán hạng bên trái là lớn hơn hoặc bằng toán hạng bên phải.var2 >= var1 hoặc var1 >= 3
Less than (<)trả về true nếu toán hạng bên trái là nhỏ hơn toán hạng bên phải.var1 < var2 hoặc “2” < 12
Less than or equal (<=)trả về true nếu toán hạng bên trái là nhỏ hơn hoặc bằng toán hạng bên phải.var1 <= var2 hoặc var2 <= 5

Lưu ý: (=>) không phải là toán tử, nhưng ký hiệu cho các hàm Arrow.

3. Arithmetic operators

Một Arithmetic operators – toán tử số học lấy các giá trị số (hoặc literals hoặc các biến) như các toán hạng của chúng và trả về một giá trị số duy nhất. Các toán tử số học tiêu chuẩn được bổ sung (+), trừ (-), nhân (*), và chia (/). Các toán tử này hoạt động giống như hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác khi được sử dụng với các số dấu phẩy động. Ví dụ:

1 / 2; // 0.5
1 / 2 == 1.0 / 2.0; // this is true

Ngoài các phép tính số học chuẩn (+, -, * /), JavaScript cung cấp các toán tử số học được liệt kê trong bảng sau:

Arithmetic operators – Toán tử số học

OperatorDescriptionExample
Remainder (%)Toán tử nhị phân. Trả về số nguyên còn lại của phép chia hai toán hạng.12 % 5 kết quả trả về: 2.
Increment (++)Toán tử Unary. Thêm một toán hạng vào toán hạng của nó. Nếu được sử dụng làm toán tử tiền tố (++ x), trả về giá trị của toán hạng sau khi thêm một; nếu được sử dụng như một toán tử postfix (x ++), trả về giá trị của toán hạng của nó trước khi thêm một.Nếu x là 3, sau đó gọi ++x đặt x là 4 và trả về 4, trong khi x++ trả về 3 và, chỉ sau đó mới đặt x thành 4.
Decrement (–)Toán tử Unary. Loại trừ một từ toán hạng của nó. Giá trị trả về tương tự như đối với toán tử (++).Nếu x là 3, sau đó gọi –x thiết lập x thành 2 và trả về giá trị 2, trong khi x– trả về giá trị 3 và sau đó mới đặt x thành 2.
Unary negation (-)Toán tử Unary. Trả về giá trị ngược lại của toán hạng của nó.Nếu x là 3, sau đó -x trả về giá trị là -3.
Unary plus (+)Toán tử Unary. Cố gắng chuyển đổi toán hạng thành một số, nếu nó chưa là số.+”3″ trả về giá trị là 3. +true trả về giá trị là 1.
Exponentiation operator ( ** )Tính toán cơ bản theo mũ2 ** 3 trả về giá trị 8. 10 ** -1 trả về giá trị là 0.1.

4. Bitwise operators

Một toán tử bitwise xử lý các toán hạng của chúng như là một bộ 32 bit (zeros và một), chứ không phải là số thập phân, số thập lục phân hoặc số bát phân. Ví dụ, số thập phân số chín có một biểu diễn nhị phân của 1001. Các toán tử Bitwise thực hiện hoạt động của chúng trên các đại diện nhị phân, nhưng chúng trả lại các giá trị số JavaScript chuẩn.

Bảng dưới đây tóm tắt các toán tử Bitwise của JavaScript.

OperatorUsageDescription
Bitwise ANDa & bTrả về 1 trong mỗi vị trí bit mà các bit tương ứng của cả hai toán hạng đều là 1.
Bitwise ORab
Bitwise XORa ^ bTrả về 0 trong mỗi vị trí bit mà các bit tương ứng đều giống nhau. (Trả về 1 trong mỗi vị trí bit mà các bit tương ứng khác nhau.)
Bitwise NOT~ aĐảo ngược các bit của toán hạng của nó.
Left shifta << bdịch chuyển a sang trái b bit. các số bên phải sẽ chuyển thành 0
Sign-propagating right shifta >> bdịch chuyển a sang phải b bit. ngược lại với phép dịch trái.
Zero-fill right shifta >>> ba bị dịch chuyển sang phải b bit và đệm 0 vào bên trái tương ứng

Kết luận:
Trên đây là một số kiến thức cơ bản về toán tử. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết.

Tham khảo: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Expressions_and_Operators

Bài viết liên quan

Bắt Đầu với Javascript (P11)

1. Number object Đối tượng Number được xây dựng có các thuộc tính cho các...

Bắt Đầu với Javascript (P10)

Trong phần này sẽ tìm hiểu làm thế nào để làm việc với number trong...

Bắt Đầu với Javascript (P9)

Trong phần trước ta đã biết đến 4 loại toán tử, phần này sẽ tiếp...

Bắt Đầu với Javascript (P8)

Trong phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về expressions của javascript. Một biểu...

Bắt Đầu với Javascript (P6)

Functions là một trong những khối xây dựng cơ bản trong JavaScript. Một function là...

Bắt Đầu với Javascript (P5)

Trong phần này ta sẽ đi tìm hiểu về cách sử dụng các câu lệnh...

Trả lời