Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 5)

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục phần 5 của Series Hướng dẫn lập trình Ruby on Rails nhé. Ở phần trước chúng ta đã thực hiện project login_app hoàn thành bước đăng ký User, như vậy là trong db của chúng ta đã lưu thông tin User với namepassword bây giờ chúng ta sẽ xây dựng chức năng login sử dụng namepassword đã đăng ký để tiến hành đăng nhập nhé.

Để tạo một chức năng trên Web application sử dụng Ruby on Rails ta cần thực hiện các bước :

 • Tạo Model để lưu trữ dữ liệu, xử lý logic
 • Tạo Controller để thực hiện điều hướng, nhận dữ liệu từ Client.
 • Viết code phần View
 • Cấu hình file routes.rb để đảm bảo request từ Client sẽ gọi đúng Controller.
  Đây là các bước cơ bản để thực hiện code một chức năng cho Web Application, không chỉ đối với Ruby on Rails
  mà các bạn có thể áp dụng cho bất kỳ Framework nào khác nhé 😃

Để thực hiện chức năng Login ta sẽ đi lần lượt các bước trên nhé.

 • Đâu tiên tạo Model : vì đối với chức năng login ta sẽ sử dụng lại Model User nên không cần tạo thêm Model nữa nhé
 • Tạo Controller :
  Chúng ta sẽ tạo một controller có tên là Sessions để thực hiện chức năng Login
  rails g controller Session new
minhduc@minhduc-K42F:~/login_app$ rails g controller Sessions new
Running via Spring preloader in process 4603
Expected string default value for '--jbuilder'; got true (boolean)
Expected string default value for '--helper'; got true (boolean)
Expected string default value for '--assets'; got true (boolean)
   create app/controllers/sessions_controller.rb
    route get 'sessions/new'
   invoke erb
   create  app/views/sessions
   create  app/views/sessions/new.html.erb
   invoke test_unit
   create  test/controllers/sessions_controller_test.rb
   invoke helper
   create  app/helpers/sessions_helper.rb
   invoke  test_unit
   invoke assets
   invoke  coffee
   create   app/assets/javascripts/sessions.coffee
   invoke  scss
   create   app/assets/stylesheets/sessions.scss

Sau khi chạy lệnh trên action new và View app/views/sessions/new.html.erb sẽ được sinh ra cho chúng ta
Chúng ta sẽ sử dụng View app/views/sessions/new.html.erb để làm page thực hiện Login nhé
Thêm 2 action
create : thực hiện việc login – lưu thông tin user vào session
và action destroy : thực hiện việc logout – xóa thông tin user khỏi session

SessionsController của chúng ta sẽ thế này

class SessionsController < ApplicationController
 def new
 end

 def create
 end

 def destroy
 end
end
 • Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình file routes.rb để Client có thể request chức năng login/logout nhé
  Sau khi tạo controller trên thì mở file routes.rb ta sẽ có như bên dưới
Rails.application.routes.draw do
 get 'sessions/new'

 resources :users
end

resources :users là phần cấu hình mà ta đã thêm từ Phần 4
get 'sessions/new' là phần mà Rails đã tự thêm cho chúng ta sau khi chúng ta thực hiện lệnh rails g controller Session new
Bật rails server lên và truy cập thử vào http://localhost:3000/sessions/new nhé
Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 5) 7
Như vậy là ta đã có thể truy cập đến trang để thực hiện việc login mà không cần phải làm gì thêm, Rails rất tuyệt đúng không nào :v
Có một điều lưu ý nhỏ ở đây là nhìn vào url http://localhost:3000/sessions/new phần sessions/new có vẻ khá là tối nghĩa
và không thân thiện người dùng cho lắm đúng không nhỉ, ta sẽ thay phần sessions/new thành login để url của ta nhìn dễ hiểu
và thân thiện người dùng hơn.
Ta chỉnh trong file routes.rb như sau
get "login" => "sessions#new"
Truy cập vào http://localhost:3000/login và nó vẫn là trang session/new.html.erb cũ tuy nhiên url nhìn đã rất dễ hiểu hơn đúng
không nào 😄
Tiếp theo ta thêm cấu hình path cho 2 action createdestroy

Rails.application.routes.draw do
 get   "login"  => "sessions#new"
 post  "login"  => "sessions#create"
 delete "logout"  => "sessions#destroy"

 resources :users
end

Như vậy là đã xong phần cấu hình file routes.rb

Tiếp theo chũng ta sẽ viết code cho phần view trang login nhé
app/views/sessions/new.html.erb

<div class="container">
 <div class="row">
  <h1 class="title">Login</h1>
 </div>
 <div class="row">
  <div class="col-lg-offset-3 col-lg-6">
   <%= form_for :session, url: login_path do |f| %>
    <div class="form-group">
     <%= f.label :name %>
     <%= f.text_field :name, placeholder: "Enter your name", class: "form-control" %>
    </div>
    <div class="form-group">
     <%= f.label :password %>
     <%= f.password_field :password, placeholder: "Enter your password",
      class: "form-control" %>
    </div>
    <div class="text-center">
     <%= f.submit "Login", class: "btn btn-info col-lg-12" %>
    </div>
    <div class="text-right">
     <%= link_to "Register", new_user_path %>
    </div>
   <% end %>
  </div>
 </div>
</div>

thêm chút css cho cái title Login
app/assets/stylesheets/sessions.scss

.title {
 font-size: 70px;
 text-align: center;
 font-weight: bold;
 color: #BDBDBD;
}

Mình sẽ giải thích tại sao lại sử dụng <%= form_for :sesson, url: login_path do |f| %> mà không phải là
<%= form_for @user do |f| %> như mình đã dùng đã lần trước, nguyên nhân ở đây là SessionsController không
có Model và việc tạo Model cho nó cũng không cần thiết vì chúng ta đã có Model User chứa thông tin User
cần thiết rồi, do đó ở đây chúng ta chỉ cần truyền thông dữ liệu đơn thuần lên SessionsController chứ
không cần tạo mới bất cứ đối tượng nào nên chỉ cần như này là đủ <%= form_for :sesson, url: login_path do |f| %>
chi tiết về sử dụng FormHelper và các thẻ Helper khác mình đã đề cập ở phần 4 các bạn xem lại nhé.

Giờ chúng ta sẽ có trang login như này :
Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 5) 8
Nhìn có vẻ tạm tạm, giờ chúng ta sẽ viết code cho action create

 def create
  user = User.find_by name: params[:session][:name].downcase
  if user && user.authenticate(params[:session][:password])
   #TODO save user infor into session
  else
   flash[:danger] = "Invalid email/password combination"
   render :new
  end
 end

user.authenciate params[:session][:password] đây là hàm được cung cấp bởi has_secure_password, nó sẽ trả về false
nếu tham số password cung cấp là sai.
app/helpers/sessions_helper.rb tạo thêm phương thức thực hiện chức năng login

module SessionsHelper

 def log_in user
  session[:user_id] = user.id
 end
end

app/controllers/application_controller.rb

class ApplicationController < ActionController::Base
 protect_from_forgery with: :exception
 include SessionsHelper
end

app/views/users/show.html.erb

<div class="container">
 <div class="row">
  <div class="col-lg-offset-3 col-lg-6">
   <div class="text-left">
    <label><%= @user.name %></label>
   </div>
   <%= link_to "Logout", logout_path, method: :delete %> 
  </div>
 </div>
</div>

app/controllers/users_controller.rb add thêm

 def show
  @user = User.find_by id: params[:id]
 end

app/controllers/sessions_controller.rb sẽ như này

class SessionsController < ApplicationController
 def new
 end

 def create
  user = User.find_by name: params[:session][:name].downcase
  if user && user.authenticate(params[:session][:password])
   flash[:success] = "Login success"
   log_in user
   redirect_to user
  else
   flash[:danger] = "Invalid email/password combination"
   render :new
  end
 end

 def destroy
 end
end

OK mọi thứ đã xong bây giờ chúng ta sẽ đăng ký thử một tài khoản rồi sau đó login nhé 😄
Bật rails server vào http://localhost:3000/users/new
Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 5) 9Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 5) 10Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 5) 11
Như vậy là chúng ta đã login thành công, bây giờ chúng ta sẽ viết code cho phần logout nhé
app/helpers/sessions_helper.rb ta add thêm hàm log_out

 def log_out
  session.delete :user_id
 end

app/controllers/sessions_controller.rb

 def destroy
  log_out
  flash[:success] = "You are logged out"
  redirect_to login_path
 end

Kết quả
Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 5) 12

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong phần login/logout tuy nhiên vẫn còn một vài điểm chưa hoàn thiện
đó là khi user đã tiến hành login thì lần tiếp theo sẽ không cần Login lại nữa. Phần tới mình sẽ
tiếp tục hướng dẫn các bạn phần này và sẽ mở rộng thêm một số chức năng cho login_app này nữa, hẹn các bạn
kì tiếp nhé 😃

Bài viết liên quan

Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 9) Hướng dẫn xây dựng ứng dụng API đơn giản với gem doorkeeper

Chào các bạn, Giới thiệu Hôm nay mình sẽ tiếp tục Series Hướng Dẫn Lập...

Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 8) – Các kỹ thuật trong Rails bạn nên biết(3)

Chào các bạn, Hôm nay mình sẽ tiếp tục Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby...

Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 8) – Các kỹ thuật trong Rails bạn nên biết(2)

Chào các bạn, Hôm nay mình sẽ tiếp tục Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby...

Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 8) – Các kỹ thuật trong Rails bạn nên biết

Chào các bạn, Dạo này công việc hơi bận rộn nên Series Hướng Dẫn Lập...

Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 7) – Deploy App On Heroku

Xin chào các bạn, Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn Series...

Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 6)

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục phần 6 của Series Hướng dẫn...

Trả lời