Bài 4: Tìm hiểu về methods trong VueJS

Xin chào tất cả các bạn đến với series học VueJS với Laravel của mình, ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng Vue-devtool để theo dõi các component trong ứng dụng, ở bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về methods trong Vue, và cách sử dụng methods nhé.

Giới thiệu

Đúng như tên gọi, methods là danh sách các phương thức của component, ở trong đây các bạn sẽ viết các phương thức mà từ đó các bạn có thể thực thi ở một nơi nào đó trong component.

Một phương thức có thể trả về một giá trị hoặc cũng có thể không, phương thức có thể nhận tham số đầu vào và xử lý. Phương thức sẽ được gọi mỗi khi component được render (đây là một trong những điểm khác giữa methodscomputed sau này mình sẽ có một bài so sánh giữa chúng)

Tạo và sử dụng methods

Chúng ta sẽ sử dụng lại ví dụ từ các bài trước, ta có component MyComponent.vue với nội dung như sau:

<template>
  <div class="my-component">{{ message }}</div>
</template>

<script>
  export default {
    data() {
      return {
        message: 'This is my first component using binding data'
      }
    }
  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
  .my-component {
    color: red;
  }
</style>

Sau đây chúng ta sẽ tạo một phương thức trong methods tên là sayHello,đồng thời thêm vào đó là một button mỗi lần click sẽ gọi đến phương thức đó với nội dung như sau:

<template>
  <div class="my-component">
    <div>{{ message }}</div>
    <div><button @click="sayHello">Click me</button></div>
  </div>
</template>

<script>
  export default {
    data() {
      return {
        message: 'This is my first component using binding data'
      }
    },
    methods: {
      sayHello() {
        alert('Hello World')
      }
    }
  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
  .my-component {
    color: red;
  }
</style>

Ở đây các bạn có thể thấy phương thức sayHello sẽ alert ra Hello World, nhìn lên button các bạn có thể thấy @click="sayHello" chắc các bạn sẽ đoán ngay ra là khi click thì phương thức sayHello sẽ được gọi.

Giải thích cho các bạn đó là @click là sự kiện khi người dùng click vào element thì sẽ làm một điều gì đó, vì cách sử dụng của nó khá là đơn giản nên mình sẽ không chia ra một bài riêng. Ngoài cách viết kia (gọi là short-hand) thì cách viết đầy đủ của nó là v-on:click, các bạn có thể dùng cách nào cũng được nhưng mình thường dùng short-hand.

Sau đó các bạn thử tải lại trang và click vào button sẽ thấy thông báo Hello World (nhớ là phải chạy app Laravel và npm trước nhé).

Sau đây chúng ta sẽ thử thay đổi message mỗi khi phương click vào button xem sao nhé, sửa lại phương thức sayHello như sau:

sayHello() {
  this.message = 'You clicked button'
}

Ở đây khi click button sẽ gọi đến sayHello, trong đó sẽ xử lý message ở trong data(), và để truy cập vào message chúng ta cần phải viết là this.message, từ khoá this mục đích tham chiếu đến component hiện tại.
Tải lại trang và thử click vào button, các bạn có thể thấy dòng text hiển thị trên màn hình đã chuyển thành You clicked button.

Tiêp theo chúng ta sẽ thử thay đổi sayHello một chút để nó trả về một giá trị xem sao nhé. Chúng ta sửa lại như sau:

<template>
  <div class="my-component">
    <div>{{ message }}</div>
    <div><button @click="sayHello">Click me</button></div>
  </div>
</template>

<script>
  export default {
    data() {
      return {
        message: this.sayHello()
      }
    },
    methods: {
      sayHello() {
        return 'this function return value'
      }
    }
  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
  .my-component {
    color: red;
  }
</style>

Ở đây phương thức sayHello trả về một chuỗi, chúng ta truyền chuỗi đó vào message bằng cách gọi this.sayHello(). F5 lại trang để xem kết quả nhé các bạn

Một ví dụ khác, chúng ta có thể truyền trực tiếp method vào trong cặp thẻ {{ }} để hiện thị nếu như phương thức trả về giá trị:

<template>
  <div class="my-component">
    <div>{{ sayHello() }}</div>
    <div><button @click="sayHello">Click me</button></div>
  </div>
</template>

<script>
  export default {
    data() {
      return {
        message: this.sayHello()
      }
    },
    methods: {
      sayHello() {
        return 'this function return value'
      }
    }
  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
  .my-component {
    color: red;
  }
</style>

Ở đây khi F5 lại trang thì các bạn có thể thấy kết quả vẫn tương tự. Nhưng nếu trong phương thức sayHello các bạn không return thì các xử lý trong đó vẫn chạy bình thường, chỉ lại ở trong cặp dấu {{ }} thì không có giá trị nào được hiển thị trên màn hình.

Cùng xem qua một ví dụ khác ở đây:

<template>
  <div class="my-component">
    <div>{{ sayHello(message) }}</div>
  </div>
</template>

<script>
  export default {
    data() {
      return {
        message: 'this is text'
      }
    },
    methods: {
      sayHello(text) {
        return text.toUpperCase()
      }
    }
  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
  .my-component {
    color: red;
  }
</style>

Ở đây phương thức sayHello nhận tham số là một đoạn text và sẽ chuyển đoạn text đó thành chữ viết hoa. F5 lại trang các bạn có thể thấy trên màn hình hiển thị dòng chữ THIS IS TEXT

Qua bài này mong rằng các bạn đã hiểu được cách sử dụng và tạo các methods, từ đó tuỳ biến vào trong dự án của riêng mình.

Ở bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về computed nhé.

Cám ơn các bạn đã theo dõi ^^!

Bài viết liên quan

Bài 18: Deploy project Laravel, VueJS lên Heroku

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học Laravel với VueJS của mình,...

Bài 17: Phân quyền trong Laravel

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học Laravel với VueJS của mình,...

Bài 16: Sử dụng axios để gọi Laravel API trong VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS với Laravel của mình,...

Bài 15: Scoped CSS trong VueJS và các kĩ thuật liên quan

Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với series học VueJS với...

Bài 14: Event handling với VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS với Laravel của mình,...

Bài 13: Form input binding trong VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS của mình, ở bài...

Trả lời